Methodologie Faculteiten in cijfers

Interactieve grafieken

Alle grafieken in het dossier Faculteiten in Cijfers zijn interactief. Je kunt de groepen (man of vrouw) afzonderlijk consulteren  door in de legende de gewenste groep te selecteren en ‘Keep Only’ (om de groep te behouden) of ‘Exclude’ (om de groep te verwijderen) te drukken. Jaren met elkaar vergelijken kan door de ‘ctrl-toets’ ingedrukt te houden en ze te selecteren om daarna ‘Keep Only’ of ‘Exclude’ te kiezen. Vervolgens wordt de grafiek opnieuw gegenereerd voor de geselecteerde parameters. Met de toetsen ‘Undo’, ‘Redo’ of ‘Reset’ kan worden teruggekeerd naar een vorig of volgend resultaat, of het beginscherm.

Alle grafieken zijn gemaakt met het gratis programma Tableau Public. Je kunt zelf afbeeldingen of pdf's genereren van de grafieken, ze downloaden of insluiten via de opties 'Share' en 'Download'. Alle data achter de grafieken zijn vrij consulteerbaar. Bekijk alle grafieken ook via het UGentMemorie-profiel op Tableau Public.

Welke studenten?

Drie bronreeksen


Er bestaat geen continue reeks met studentenaantallen van 1817 tot vandaag. Voor de periode 1817 tot 1991 werden de cijfers gebruikt uit de jaarverslagen van de UGent met aanvullingen uit de literatuur wat betreft de vrouwelijke studenten tot 1935. Van 1991 tot 2003 hanteren we de cijfers uit de oude inschrijvingsdatabank van de Dienst Studentenadministratie. Vanaf 2004 deden we beroep op de cijfers uit Oasis. Omdat de cijferreeksen gedeeltelijk overlappen konden we de verschillende parameters die de reeksen hanteren op elkaar afstemmen. Evoluties in de cijfers zijn zo steeds te herleiden tot reële ontwikkelingen in het studentenkorps en worden niet veroorzaakt door een ander type telsysteem. De gekozen data zijn niet toevallig ook belangrijke cesuren: in 1991 maakt de UGent de overgang van rijksuniversiteit naar Vlaamse universiteit en in 2004 wordt de bachelor/masterstructuur geïmplementeerd.

Voltijdse studenten

Enkel studenten met een diplomacontract worden geteld. De studenten die slechts een aantal credits/vakken opnemen, de zogenaamde vrije studenten, laten we buiten beschouwing. De stopzetters (tot 10% van het totaal aantal inschrijvingen) zijn evenmin weerhouden en de reden waarom de reeks maar loopt tot vorig academiejaar 2016-2017.

Eerste, tweede en derde cyclus


Er is enkel rekening gehouden met studenten eerste (kandidaturen, bachelors en schakel- en voorbereidingsprogramma’s), tweede (licenties, de oude doctoraten, proef en masters) of derde cyclus (lerarenopleiding, aanvullende en gevorderde studies en masters na master). De inschrijvingen voor taalcursussen, permanente vorming, postgraduaten, (pre)doctoraatsopleidingen en het honours program werden niet weerhouden.

Inschrijvingen versus studenten


De cijfers tonen het aantal unieke studenten per academiejaar en niet het aantal inschrijvingen. Dat verschil is significant: vroeger combineerde men studiejaren via ‘individueel aangepaste jaartrajecten’ (IAJ) of ‘cumuls’, vandaag kun je tegelijkertijd in een bachelor- en masteropleiding ingeschreven zijn. De opmerkzame lezer zal merken dat er een klein verschil is tussen het totaal van de UGent (35.424 in 2016-2017) en de som van de facultaire cijfers (35.263 in 2014-2015). Voor het eerste werden alle unieke studenten binnen de UGent geteld, voor het tweede alle unieke studenten binnen de faculteit. Voor een faculteit maakt het in de belasting en organisatie immers geen verschil of een student ook nog aan een andere faculteit een opleiding volgt; de student behoort tot beide facultaire studentenkorpsen. Uit de inschrijving alleen is overigens niet af te leiden of de student zich op de ene of de gene opleiding focust dus een selectie door ons kan enkel kunstmatig zijn.

Gent + Kortrijk + Korea 


Sinds 2013 heeft de UGent ook campussen in Kortrijk en Korea. Deze studenten tellen mee in de weergegeven cijfers. Net als de studenten van de hogeschoolopleidingen die vanaf 2013 zijn ingekanteld in de UGent. Erasmusstudenten en gaststudenten zijn niet weerhouden: de Erasmusstudenten zijn officieel niet ingeschreven aan de UGent en verblijven hier slechts korte tijd. Daar tegenover staat dat Gentse studenten die zelf op Erasmus gaan, wél in de aantallen zijn opgenomen. Het merendeel van de gaststudenten zijn al uit de totalen gefilterd na bovenstaande selectieprocedures, voor het restfractie geldt dat hun profiel gelijkaardig is aan dat van een uitwisselingsstudent, met dus een tijdelijk verblijf, met dat verschil dat er geen georganiseerd uitwisselingsprogramma voorhanden was.

Welke faculteiten?

Voor de gedetailleerde ontwikkelingen en naamsveranderingen van de faculteiten, scholen en instituten verwijzen we naar www.UGentMemorialis.be.

Overzicht per faculteit

De UGent telt elf faculteiten met verschillende ontstaansgeschiedenissen. Om de continuïteit van de studentenkorpsen in beeld te brengen, hielden we in de facultaire grafieken rekening met de studenten van verwante instituten en scholen en eventuele voorlopers. De studenten aan de interfacultaire centra wezen we toe op basis van de standplaatsfaculteit van de gelieerde docenten of, indien gekend, de faculteit waar het centrum uiteindelijk in indaalde.

Letteren en Wijsbegeerte (1817/18-2014/17)

 • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (1817-2017)
 • Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde (HIKO) (1920-1985)
 • Hoger Instituut voor Opvoedkunde (HIO) (1928-1967), daarna verzelfstandigd tot faculteit
 • Hoger Instituut voor Oosterse, Oost-Europese en Afrikaanse Taalkunde en Geschiedenis (HIOOATG) (1958-1970)

Rechtsgeleerdheid (1817/18-2016/17)

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid (1817-2017)
 • Hogere School voor Handels- en Economische Wetenschappen (HSHEW) (1907-1967), daarna verzelfstandigd tot faculteit
 • School voor Criminologie (1938-1991)
 • Interfacultair Studie en Vormingscentrum voor Ontwikkelingssamenwerking (ISVO)(1967-1985/6)

Wetenschappen (1817/18-2016/17)

 • Faculteit Wetenschappen (1817-2017)
 • Kandidatuur in de Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen (1935-1967)

Geneeskunde (1817/18-2016/17)

 • Faculteit Geneeskunde (1817-2017)
 • Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding (HILO) (1909-1992)
 • Centrum voor Biochemie (CB) (1949-1985/86)

Ingenieurswetenschappen en Architectuur (1836/37-2016/17)

 • Technische Scholen (1836-1956)
 • Faculteit Ingenieurswetenschappen (1956-2017)
 • Interfacultair Centrum voor Informatica (ICI) (1972-1985/6)
 • Interfacultair Centrum voor Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Ontwikkeling (ICSROO) (1986-1991)

Economie en Bedrijfskunde (1907/08-2016/17)

 • Hogere School voor Handels- en Economische Wetenschappen (HSHEW) (1907-1967), directe voorloper van de faculteit
 • Faculteit Economie en Bedrijfskunde (1968-2017)
 • Interfacultair Centrum voor Management (ICMan) (1979-1985)
 • School voor Management (1986-1997)

Diergeneeskunde (1935/36-2016/2017)

 • Veeartsenijschool (1935-1967)
 • Faculteit Diergeneeskunde (1968-2017)

Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (1928/29-2016/17)

 • Hoger Instituut voor Opvoedkunde (HIO) (1928-1967), directe voorloper van de faculteit
 • Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (1968-2015)
 • Departement voor Lerarenopleiding (1989-1997)
 • Opleidingen AILO en SLO (2003-2017)

Bio-ingenieurswetenschappen (1920/21-2016/17)

 • Rijkslandbouwhogeschool (1920-1968)
 • Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (1969-2017)
 • Interfacultair Centrum voor Studie van Lucht, Bodem en Waterverontreiniging (ICSLBW) (1971-1980)
 • Interfacultair Centrum voor Milieusanering (ICMil) (1980-1986)

Farmaceutische Wetenschappen (1970/71-2016/17)

 • Faculteit Farmaceutische Wetenschappen (1970-2017)

Politieke en Sociale Wetenschappen (1992/93-2016/17)

 • Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen (1992-2017)
   

Studenten UGent per faculteit

Uitgangspunt is de huidige situatie, voorlopers worden bij hun respectievelijke faculteit geteld.

 • LW: 1817-2017 (exclusief HIO)
 • RE: 1817-2017 (exclusief HSHEW)
 • WE: 1817-2017 (inclusief Kandidatuur in de Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen)
 • GE: 1817-2017 (exclusief Kandidatuur in de Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen)
 • EA: 1836-2017 (inclusief Technische Scholen)
 • EB: 1909-2017 (inclusief HSHEW)
 • DI: 1933-2017 (inclusief Veeartsenijschool)
 • PP: 1935-2017 (inclusief HIO)
 • BW: 1920-2017 (inclusief Rijkslandbouwhogeschool)
 • FW: 1970-2017
 • PS: 1992-2017

Decanen en vakgroepvoorzitters

De decanen, vakgroepvoorzitters en hun mandaatsjaren zijn gevisualiseerd op basis van de gegevens in www.UGentMemorialis.be, de administratieve gidsen van de UGent (1992-2011) en de verslagen van de Raad van Bestuur (2011-2015).

Deel deze pagina: