Disclaimer

Inhoud van de website

De Universiteit Gent is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website. Sommige documenten en multimediasequenties op deze website bevatten verwijzingen naar of suggesties voor informatie van andere rechtspersonen. De relevantie, de actualiteit, de juistheid en de volledigheid van dit externe informatiemateriaal kan evenmin door de Universiteit Gent gegarandeerd worden en de Universiteit Gent kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele irrelevantie, onjuistheid of onvolledigheid van het bedoelde externe informatiemateriaal. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

UGent garandeert niet dat de inhoud van deze website correct en betrouwbaar is, dat de website te allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is, dat defecten en fouten met betrekking tot de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen. Het is niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt, te wijzigen, vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen.

UGent is niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf www.ugentmemorie.be naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat de UGent gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat de UGent de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.

Intellectuele Eigendom

Er is de uiterste zorg besteed aan het achterhalen van eventuele rechthebbende op beeld en tekstmateriaal, deze staan vermeld bij elk artikel, document, afbeelding en videofragment. Mocht u desondanks menen recht te kunnen doen gelden op bepaalde onderdelen in deze site, maak dit dan kenbaar bij de redactie via fien.danniau@ugent.be

Aan alle materialen op de website, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo's zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden, en met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt UGent zich alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden openbaar te maken, tenzij UGent hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent. Niets op de website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten.

Gebruik van de website

Het gebruik van de website is voor eigen rekening en risico. UGent is noch op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de website noch voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website. UGent is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website voor zover die door derden wordt aangeboden. UGent behoudt zich het recht de door derden aangeboden informatie te wijzigen en te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde en de overeengekomen voorwaarden.

Vrijwillige deelname aan de website

Op sommige onderdelen van de site is het mogelijk om zelf een vrijwillige bijdrage te leveren aan de site. Ten aanzien van deze bijdragen gelden echter wel een aantal regels:

  • De deelnemer zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels altijd in acht nemen, dat wil onder andere zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden.
  • Deelname aan deze site is volledig voor eigen rekening en risico van de deelnemer.
  • De deelnemer garandeert door deelname over alle rechten op de aangeboden bijdrage(n) te beschikken en vrijwaart UGent voor mogelijke aanspraken van derden terzake.
  • Alle rechten ten aanzien van de bijdrage worden door de Deelname overgedragen aan UGent en worden derhalve eigendom van UGent, die de bijdragen onbeperkt kan gebruiken en exploiteren, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het gebruik ten behoeve van televisie- en radioprogramma's.
  • Er zal geen misbruik gemaakt worden van de site, bijvoorbeeld door het overspoelen van nieuwsberichten met (vrijwel) dezelfde berichten.
  • UGent behoudt zich te allen tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken.

Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden op de site worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van deze deelnemers/auteurs ingediend en zijn niet die van de redactie of UGent.