3.2. Een uitgesproken verzet tegen de Orde van Geneesheren

3. Het verzet vindt zijn wortels aan de universiteit

3.2. Een uitgesproken verzet tegen de Orde van Geneesheren

Weerbarstigheid en ongehoorzaamheid ten opzichte van de Oorlogsorde is op bepaalde plaatsen preciezer vast te stellen dan op andere. Deze onwil resulteert in opeisingen van dokters voor verplichte arbeid in Duitsland en …het was bijzonder in de omstreken van Gent dat de gevallen zich voordeden… zou voorzitter Libbrecht zich later tijdens een verhoor laten ontvallen. 

Reeds in januari 1941 kunnen enkele Gentse artsen op wat “ongewone aandacht” vanwege de Brusselse Sicherheitsdienst rekenen. Achter hun rug om stelt Taubner van de SD-afdeling IV/A een dossier op over de Gentse dokters Pierre-Marc Debersaques en Jacques De Busscher. Psychoanalyticus De Busscher, op dat ogenblik docent aan de U.L.B., later benoemd in Gent, is ook lid van de Gentse loge LeSeptentrion. Dat hij vermeld wordt in het antimaçonnieke boek van de rexistische arts Paul Ouwerx: Les précurseurs du communisme. La franc-maçonnerie peinte par elle-même is niet verwonderlijk. Zowel de Rexisten als de Vlaams-nationalisten nemen eenzelfde antimaçonnieke houding aan: contre les bolchéviques, contre les juifs, contre les francs-maçons: le même combat

Bepaalde artsen betalen hun bijdrage en weigeren het inschrijvingsformulier in te vullen. Sommigen doen precies het tegenovergestelde. Professor Frederic Thomas (foto 28): …op 3 September 1942 liet ik mij gedwongen inschrijven, onder alle voorbehoud bij de “Kamer der Geneesheeren” met het inzicht mijn bijdrage nooit te betalen. Op 26 Maart 43 ontving ik van dr. Van Hoof een dwangbevel, waaraan ik echter geen gevolg heb gegeven. Op 31 Mei 1943, kreeg ik, langs een deurwaarder uit Gent om, een dwangbevel tot betaling van de bijdrage met daarenboven de betaling van een disciplinaire boete. Ik wendde mij tot een advocaat, namelijk Meester De Rijcke uit Gent en deed onmiddellijk verzet tegen hogervernoemd dwangbevel (…) Op 16 Juni 1943 ontving ik opnieuw van Van Hoof een schrijven waarin de van mij gevergde bijdrage van duizend frank op twee duizend frank gebracht werd, onder voorwendsel dat ik aan privaat practijk deed als deskundige van het Gerecht, bij de uitvoering van de mij toevertrouwde expertises….

Thomas zet door en verzoekt zijn raadsman de zaak voor vrederechter Van Loo uit Gent te doen afhandelen. Dat Van Loo niet wil vonnissen komt door de dreigementen, geuit door Meester Goedertier, raadsman van de “Kamer der Geneesheeren”. Goedertier dreigt “de bezetter te doen tussenkomen” indien het vonnis ongunstig is voor de “Kamer”. De zaak blijft dus zonder uitspraak en wordt op haar beloop gelaten. Pas in augustus 1944 ontvangt Thomas een nieuw dwangbevel van Van Hoof. Bijgevoegd is een uittreksel van een vonnis, geveld door de vrederechter van… Leuven, die het verzet tegen een dwangbevel van de Orde ongegrond verklaart en de verzetter van zijn eis tot schadevergoeding afwijst.

Lees verder: 3.3. Gentse artsen in de bres voor de Joodse collega's en vrienden
Keer terug: 3.1. Het verzet aan de universiteit

Deel deze pagina: