Colofon Hoogleraren Letteren & Wijsbegeerte

De faculteit Letteren & Wijsbegeerte is de eerste faculteit waarvoor UGentMemorie beroep heeft gedaan op collega's, opvolgers, vakgenoten en vrienden om biografische lemma's te schrijven over overleden hoogleraren. Intussen is hetzelfde proces opgestart in de faculteit Geneeskunde en de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Doelstelling is alle faculteiten aan te doen tegen 2017.

Biografische lemma's op UGentMemorie

UGentMemorie zet de traditie van de libri memoriales verder en brengt hulde aan Gentse wetenschappers door biografische bijdragen over hen te verzamelen. Maar UGentMemorie verschilt van de libri in toon en aanpak: geen exhaustieve lijsten en gortdroge teksten maar lemma's met aandacht voor het maatschappelijk en wetenschappelijk engagement en geschreven op de snee van geschiedenis en herinnering.

Heel wat hoogleraren lieten omwille van hun werk, inzet en/of persoonlijkheid een grote indruk na op hun collega's, vakgenoten en leerlingen. De herinnering aan hen wordt zowel collectief als individueel gekoesterd maar ook bedreigd bij elke generatiewissel. Ironisch genoeg is het niet de 19de eeuwse generatie hoogleraren die snel vergeten zal worden: er waren er natuurlijk een heel pak minder, hun vakgebied was ruimer en ze kregen een lemma in de libri memoriales uit 1913 en 1960 (deze academische gedenkboeken zijn digitaal raadpleegbaar via www.UGentMemorialis.be ). Omwille van de status van de 19de eeuwse professor en zijn verwevenheid met stad en maatschappij, is er dikwijls nog archief terug te vinden en gebruikt in historische studies.

Het nalatenschap van de 20ste eeuwse professoren is een stuk complexer en moeilijker te reconstrueren. Deze groep hoogleraren is nochtans niet minder belangrijk. Ze was niet alleen getuige van een quasi onbevattelijke evolutie van universiteit en wetenschap, maar heeft die evoluties mee bewerkstelligd en vorm gegeven. Juist deze naoorlogse generatie hoogleraren dreigt tussen de mazen van de geschiedenis te vallen. Uit hun lidmaatschappen alleen leid een buitenstaander geen maatschappelijk engagement af, uit hun publicatielijst geen wetenschappelijk belang.

Wie krijgt een lemma?

Het is niet de bedoeling alle Gentse hoogleraren op te nemen. Daarvoor zijn er te veel (korte) mandaten en - het valt niet te ontkennen - kleurloze figuren. Ook komen omwille van de omvang en de stekeligheid van de academische gemeenschap - August Vermeylen omschreef het als een 'wespennest' - enkel overleden hoogleraren in aanmerking. Dit gezegd houdt het ontbreken van een figuur op UGentMemorie nooit een waardeoordeel in.

Wie een lemma krijgt hangt af van de facultaire gemeenschap zelf: wie herinnert zij zich en voor wie kruipt ze in de pen. De lijst met alle hoogleraren uit de L&W werd in eerste instantie aan enkele collega's uit uiteenlopende disciplines voorgelegd waarop potentiële auteurs werden aangesproken. Die konden op hun beurt suggesties doen. In tweede instantie volgen open en gerichte oproepen om hiaten - die er zeker zijn - op te vullen. Deze website heeft gelukkig als immense voordeel dat de verzameling steeds verder kan worden aangevuld en de lijst nooit 'afgesloten' is.

Een aantal lemma's is nu gepubliceerd en de redactie is in blijde verwachting van een heel aantal andere. Maar elke suggestie en elk aanbod zal door de redactie met grote dankbaarheid worden aanvaard. Neem hiervoor contact op via fien.danniau@ugent.be.

Wie schrijft een lemma?

Bij de lancering van UGentMemorie in 2010 werd door de redactie zelf voorzien in een aantal lemma's over sleutelfiguren in de universitaire en stedelijke geschiedenis (cfr. Apostel, Kruithof, De Vreese, Hoffman, Wagener en Callier). Sindsdien werden bij gelegenheid van festiviteiten of publicaties bijkomend enkele bijdrages gevraagd en ingezonden door experten.

In 2012 startten gesprekken met collega's uit de faculteit om de redactie van de lemma's systematisch toe te vertrouwen aan vakgenoten. Vakgenoten zijn het best geplaatsts zijn om het wetenschappelijk belang van het werk van een hoogleraar te beschrijven. Maar ook hebben zij door hun (studie)band oog voor de maatschappelijke en persoonlijke appreciatie van hun collega.

Zoveel collega's, zoveel herinneringen

Het schrijven van een biografische tekst is geen waarden-loze onderneming. De persoonlijke en/of professionele band sijpelt door in de beschrijving. UGentMemorie juicht dit toe en moedigt een geëngageerd schrijven aan. Maar de herinnering behoort niet aan één schrijver toe. Wie van mening is dat er verwezenlijkingen of overtuigingen ontbreken, of wie bijzondere herinneringen wil optekenen voor de toekomst, kan dat vrijelijk doen onderaan elk lemma in de vorm van een 'Herinnering'.

Lijst van hoogleraren Letteren & Wijsbegeerte op UGentMemorie

Suggesties en contact

Alle suggesties, aanbod en bemerkingen met betrekking tot het facultaire 'pantheon' op UGentMemorie kun je richten aan Fien Danniau (UGentMemorie, Vakgroep Geschiedenis), 09 331 02 78, fien.danniau@ugent.be.

Met dank aan Marysa Demoor, Gita Deneckere, Marc Boone, Thérèse De Hemptinne en Erik Thoen voor hun geheugen én adresboek en aan alle collega's en emeriti die in de loop van het proces suggesties deden of beloftes maakten.

Fien Danniau

Deel deze pagina: